fbpx

TENZI EN-JEE – ČISTIČ URČENÝ K ODSTRAŇOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ POCHÁZEJÍCÍCH ZE SILNIČNÍCH KOMUNI

230

Katalogové číslo: A27/001

Popis

TENZI EN-JEE – ČISTIČ URČENÝ K ODSTRAŇOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ POCHÁZEJÍCÍCH ZE SILNIČNÍCH KOMUNIKACÍ Alkalický produkt, určený k odstraňování znečištění pocházejících ze silničních komunikací.

Neobsahuje žádné nebezpečné chemické látky, které by mohly poškodit autolak.

APLIKACE:

– ráfky kol, poklice kol, kola

– ruční a automatické mytí automobilů

VYUŽITÍ:

Před použitím si přečtěte bezpečnostní list výrobku.

Nařeďte vodou v poměru 1: 5 – 1:10.

Postříkejte povrch a omyjte jej vodou – vysokotlakovým mytím.

Popis první pomoci:

Při styku s kůží (nebo vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

Při styku s okem: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.

Pokračujte ve vyplachování.

Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení!

Skladujte uzamčené.

Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:

Vyhledejte lékařskou pomoc. Na pracovišti musí být k dispozici přípravky s čistou vodou a voda na výplach očí.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.detailingzavas.cz/www/wp-content/plugins/official-facebook-pixel/integration/FacebookWordpressWooCommerce.php on line 126